🔊NJOFTIM❗

“PËR SHPREHJE INTERESI PËR ANËTARËSIM NË KËSHILLIN VENDOR RINOR KVR CERRIK”

Njoftojmë :

Të gjithë përfaqësuesit /anëtarët e organizatave rinore të cilët kanë interes për tu bërë pjesë e Këshillit Vendor Rinor që përmbushin kriteret:

➡️ Të jetë anëtar i një organizate rinore ose për të rinjtë.

➡️ Të mos jetë i dënuar.

➡️ Të ketë përvojë në projekte, nisma dhe veprimtari rinore dhe për të rinjtë.

➡️ Të mos ketë konflikt interesi për shkak të angazhimit në KVR.

🗓 Të interesuarit duhet të paraqesin brenda datës 16.11.2022 pranë Sportelit të Informacionit në ambjentet e Bashkise Cerrik Ose ne emailin zyrtar info@bashkiacerrik.gov.al, këto dokumenta:

➡️ Kërkesë me shkrim ku të shprehin interesin për aplikim.

➡️ Jetëshkrim.

➡️ Fotokopje të dokumenteve që mbështesin shënimet e jetëshkrimit.

➡️ Vërtetim të gjendjes gjyqësore.

➡️ Vetëdeklarim lidhur me shmangjen e konfliktit të interesave.

➡️ Referenca nga të paktën 2 bashkëpunëtorë të mëparshëm.

 

Njoftojmë :

📌Të gjithë të rinjtë aktiv të Bashkisë Cerrik të moshës 15-29 vjeç, të cilët kanë interes për tu bërë pjesë e Këshillit Vendor Rinor dhe që përmbushin kriteret:

➡️ Të mos jetë i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë.

➡️ Të jetë përfshirë në organizmin, zbatimin e aktiviteteve rinore apo promovomin e të rinjve.

➡️ Të mos ketë konflikt interesi për shkak të angazhimit në Këshillin Vendor Rinor.

📌 Të interesuarit duhet të paraqesin brenda datës 16.11.2022 pranë Sportelit të Informacionit në ambjentet e Bashkise Cerrik Ose ne emailin zyrtar info@bashkiacerrik.gov.al, këto dokumenta:

➡️ Kërkesë me shkrim ku të shprehin interesin për aplikim.

➡️ Jetëshkrim.

➡️ Fotokopje të dokumenteve që mbështesin shënimet e jetëshkrimit.

➡️ Vërtetim të gjendjes gjyqësore.

➡️ Letër interesi/motivimi

➡️ Vetëdeklarimin e konfliktit të interest

 

Shenim:

Shqyrtimi i të gjitha shprehjeve të interesit do të shqyrtohen brenda  1️⃣ 4️⃣ ditëve nga data e mbylljes së aplikimeve.

  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AlbaniaUSA