Raporti i Performancës 2019 është një dokument shoqërues për raportin e monitorimit të zbatimit të buxhetit për vitin 2019 të bashkisë Cërrik. Ai nuk zëvendëson raportin e zbatimit të buxhetit por synon të flasë përveçse me shifra financiare, edhe të tregojë se cilat kanë qënë objektivat e bashkisë për secilin program buxhetor dhe çfarë është realizuar nga bashkia për të arritur objektivat e vendosura gjatë vitit 2019.

Ky raport u hartua nga Bashkia Cërrik me asistencën e Projektit “Bashki të Forta” dhe  Shapo Consulting.

AlbaniaUSA