1.Kerkese ose vertetim pagese te takses se nd. ne infrastru. dhe te legalizimit.
2.Kerkese per deklarate per kryerje punimesh.
3. Kerkese per ndryshim te aktivitetit/funksionrvr(destinacioni).
4.Kerkese per rishikim te kushteve te lejes se ndertimit.
5.Kerkese per leje zhvillimore ndertimi me funksion banimi, administrative, sherbimi dhe tregtimi.
6. Kerkese  per  leje zhvillimore infrastrukture ujesjelles, kanalizime.
7.Kerkese per leje zhvillimore ndertimi per qellimi per interes publik, cerdhe,kopshte,shkolla,rruge komunitare(private dhe shteterore).
8.Kerkese per leje zhvllimore komplekse per ndertimin e rrugeve kombetare,porteve ,porteve,airporteve,tuneleve,digave investimeve ne energji.
9.Kerkese per leje per kalim te tokes bujqesore ne toke urbane.
10.Kerkese per leje dhe rikonstruksion objekti.
11. Kerkese per informim per zhvillimin e prones sipas PPV( plani pergjithshem vendor) dhe PDV (plani i detajuar vendor).
12.Kerkese per vendosje reklamash ne qytet.
13.Kerkese per ndryshim te subjektit zbatues.
14.Kerkese per shtyrje te afatit te lejes se ndertimit.
15.Kerkese per paisjen me certifikate perdorimi.
16.Kerkese per ndertesat ne proces legalizimi.
AlbaniaUSA