Regjistri i Peticioneve/Iniciativa Qytetare

NR.
KODI I REGJISTRIMIT ÇËSHTJAGRUPI QË BËRI PETICIONIN DATA E REGJISTRIMIT NË PROTOKOLLIN E BASHKISË DËRGIMI PËR MENDIM NË KOMISIONIN PËRKATËS TË KËSHILLIT (NR. PROT TË BRENDSHËM) ESHTË MBAJTUR DËGJESË PUBLIKE
(DATA)
KALUAR NË KËSHILL PËR SHQYRTIM (DATA) MBËSHTETUR NGA KËSHILLI PO/JO ZBATUAR KËRKESA E PETICIONIT NGA EKZEKUTIVI (DATA) RAPORTIMI NË KËSHILL DHE TEK GRUPI INTERESIT (DATË) PUBLIKIMI NË FAQEN E INTERNETIT TË BASHKISË (DATË)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AlbaniaUSA