1.Pajisje me konfirmim statusi i pronave të bashkisë.
2.Dhënie me qera të aseteve të bashkisë e të pajisjeve teknologjike.
3.Prononcim për  privatizim të pasurive në administrim të bashkisë.
4.Dhënie me qera enfiteoze të aseteve të bashkisë.
5.Kërkesë për dhënie me qera të trojeve nëne objekt.
6.Kërkesë për shpronësim toke e ndërtesa për investime publike për llogari të institucioneve shtetërore.
AlbaniaUSA