1.Kërkesë  për  korigjim emër e mbiemër.                                                     
2.Kërkesë për  bashkim Familjar.                                                                           
3.Kërkesë për  ndarje dhe veçim familjar.                                                             
4.Kërkesë për  ndryshim vendbanimi brenda lagjeve dhe Nj.Adm.                                                                                                                    
5.Kërkesë për  shpallje martese për qytetarët.                                                                             
6.Kërkesë për regjistrim i shtetasve të huaj për shpallje  martese.                                              
7.Kërkesë për  lidhje martese për qytetarët.                                                                              
8.Certifikatë akt martese, akt lindje për  jashtë shtetit.                                          
9.Certifikate   te ndryshme nga arkiva e gjendjes civile.                                                                   
10.Pajisje me procesverbal  per  njohje atesie.                                                       
11.Kërkesë për regjistrim i lindjes prane zyrës së gjëndjes civile.                                                                            
12.Kërkesë çregjistrim i vdekjeve  nga zyra gjëndjes civile.                                                                            
13.Kërkesë për certifikate personale.                                                                                            
14.Kërkesë për certifikate  familjare.                                                                                           
15.Ekzekutim i vendimeve të gjykatave.                                                                 
16.Ekzekutim i dekreteve të presidentit të R.SH.   për  marrje dhe lënie shtetësie shqiptare.
17.Koregjime të gabimeve materiale.                                                                        
18.Koregjime të adresave të shtetasve.                                                                   
19.Kthim përgjigje  dhe pajisje me certifikata  të ndryshme  për prokurorinë, gjykatat, policinë dhe sigurimeve shoqërore.                                                
20.Lista emërore  e fëmijëve të lindur që  përfitojnë shpërblim lindje.                   
21.Kërkesë  për  leje banimi
22.Kërkesë  për koregjim të vendlindjes  të shtetasve  sipas udhezimit Nr.7733/4  dt..23.10.2014.                                                                                              

 

 

AlbaniaUSA