Në kuadër të programit për bashkëpunim ndërkufitar të Bashkimit Europjan Maqedonia e Veriut-Shqipëria (IPA II) i financuar nga projekti CROSS BORDER FIRESHEILD, të tri komunat, nga Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria do të hartojnë dhe prezantojnë një plan të përbashkët për menaxhimin e rrezikut nga zjarret dhe zjarret në pyje, ndërsa komuna e Vrapçishtit dhe e Bogovinës në kuadër të ligjit për bashkëpunim ndërkomunal do të formojnë departament të përbashkët për mbrojtje nga Zjarret. Të Premten me datë 04.03.2022, në zyrat e komunës së Vrapçishtit u mbajt takimi fillestar i projektit , ku përfaqsuesit nga çdo komune/bashki shfrytëzuese e projektit duke përfshirë edhe  z. Isen Shabani Kryetar i komunës së Vrapçishtit , z. Andis Salla kryetar i bashkisë së Cërrikut, z. Besnik Emshi kryetar i komunës së Bogovinës dhe motra Kamila Meanza nga Karitasi i Shqipërisë së Jugut bashkë me stafin e Projektit paraqiten një prezantim hyrës të aktiviteteve të projektit dhe parteritetit.

                                                                               

                                                                               

                                                                              

 

Si pjesë e takimit fillestar, shfrytëzuesit  e projektit  nënshkruajtën Marrëveshje  për partneritet dhe vendosën për përbërjen e këshillit drejtues. Menaxheri i projektit të FIRESHIELD dhe koordinatorët e projektit prezantuan Planin e Zbatimit të Projektit dhe diskutuan hapat fillestarë për përgatitjen e Planit të Komunikimit të projektit.

EN:

IPA CBC funded project under EuropeAid/170339/DD/ACT/MK

project: CROSS BORDER FIRESHIELD

Within the European Union`s Cross Border Cooperation Program North Macedonia – Albania (IPA II) funded project CROSS BORDER FIRESHIELD, three municipalities from North Macedonia and Albania will develop and put into practice a joint risk management plan for wildfire and fire protection, while Municipality of Vrapciste and Municipality of Bogovinje under the Law of inter-municipal cooperation will establish a joint fire-protection department. On Friday, 4th of March, 2022, in the premises of Municipality of Vrapciste a kick off meeting of the project was held, during which representatives from each project beneficiary including Mr. Isen Shabani Mayor of Vrapciste, Mr. Andis Salla Mayor of Cerrik, Mr. Besnik Emshi Mayor of Bogovinje and Sister Camilla Maenza from CARITAS South Albania together with the project management team had introductory partner presentation and project overview presentation.

 

As part of the kick off meeting, project beneficiaries signed a Partnership Agreement and decided upon a project Steering Committee Composition. FIRESHIELD`s project manager and project coordinators presented the Project Implementation Plan and discussed the initial steps for project Communication Plan preparation.

 

      LINKU NE FACEBOOK ANDIS SALLA FAQJA ZYRTARE 

AlbaniaUSA