6 kolonat e Vetqeverisjes Vendore – Shërbimet Publike

Shërbimi i pastrimit kryhet nga Bashkia Cërrik në të gjithë territorin e saj në shërbim të komunitetit. Objektivat e këtij shërbimi janë pastrimi i rrugëve dhe trotuareve, evadimi i mbetjeve urbane, pastrimi i rrugëve të lagjeve, shtimi i hapsirave të gjelbërta etj.

Pastrimi i rrugëve bëhet çdo ditë prej orës 03:00 deri në orën 10:00. Pastrohen çdo ditë 40 315 m2 rrugë dhe trotuare. Transporti i mbeturinave për në fushën e grumbullimit dhe përpunimit të tyre bëhet çdo ditë me mjete teknologjike për zonat me kontenierë prej orës 03:00 deri në orën 10:00 dhe për zonat që nuk kanë kontenierë prej ores 07:00 deri në orën 15:00. Çdo ditë evadohen rreth 10 ton mbeturina. Grumbullimi i mbeturinave bëhet me rreth 223 kontenierë.

Nëse do të keni probleme me pastrimin drejtohuni pranë Zyrës së Informacionit

AlbaniaUSA